• بازدید مدیران‌ اداره کل اموال دولتی ‌و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی از موزه ملی ایران

موزه ملی ایران پیش از ظهر امروز دوازدهم بهمن ۱۳۹۸ میزبان مدیران اداره کل امور اموالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بود.

فرحدخت گودرزی معاون اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی و رضا عباسی رییس اداره اموال منقول ادارهکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور با همراهی جبرییل نوکنده رییس کل موزه ملی ایران از موزه ایرانباستان بازدید کردند.

ایشان ضمن این دیدار در نشستی با حضور الهام صالحی رییس اداره اموال وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جواد نصیری رییس اداره اموال موزه در جریان نحوه ثبت و مستند نگاری آثار تاریخی و فرهنگی موزه ملیایران نیز قرار گرفتند.

Scroll