• بخشی از تزئینات آجرکاری مسجد جامع فریومد

موزه ملی ایران در پاسداشت روز جهانی مسجد یکی از آثار خود را که بخشی از تزئینات معماری مسجد جامع فریومد، شاهرود در تالار سلجوقیان مورۀ باستان شناسی و هنر دوران اسلامی است به مخاطبان معرفی می نماید.

این اثر بخشی از آجرکاری بوده که احتمالاَ مربوط به اواخر دورۀ سلجوقی و اوایل دورۀ خوارزمشاهی است و به شمارۀ ۴۳۹۰ در معرض دید عموم قراردارد.

بنای مسجد جامع فریومد از نظر معماری و نقوش تزئینی جزو مساجد اصیل دو ایوانی ایرانی سبک خراسان است و همچنین از نظر تاریخی، هنری، شیوۀ اجراء و زیبایی، بسیارارزشمند است.

با وجود شباهت های این بنا با بناهای هم عصر، وجود گوناگونی و فراوانی تزئینات به کار رفته در این بنا، سبب شده برخی از پژوهشگران از مسجد جامع فریومد به عنوان موزه تزئینات معماری ایران در دوره اسلامی یاد کنند.

نقوش و تزیینات این مسجد در بخش های مختلف مانند ایوان ها، نمای سردر ورودی ها در صحن و شبستان، طا ق ها به خصوص محراب ها به کار رفته است.

بیشتر تزئینات این بنا در بدنه ایوان های آن دیده می شود به طوری که از پُرکارترین بخش های مسجد است که با نگاره های هندسی و گره چینی های آجری و کاشی های فیروز ه ای و آبی، تزئین شده است.

تزئینات مسجد، مانند تناسبات پلان از عناصر زوج، بهره گرفته شده است. کتیبه های قرآنی به خط کوفی، نسخ و ریحان، گل های شش یا دوازده پر، ستاره های شش گوش، نقوش هندسی، اسلیمی، گیاهی و زنجیره ای شکل و کتیبه های قرآنی و احادیث به خط کوفی و … از بیشترین نگاره های تزئینی این بنا هستند.

مسجد جامع فریومد به شمارۀ ۳۴۵ در ردیف آثار ملی ایران ثبت شده  است.

 

Scroll