• معرفی اثر هفته

در این بخش از سایت، به طور هفتگی یکی از اشیاء موزه ملی مورد معرفی قرار میگیرد.

Scroll

بازدید از موزه ملی ایران تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست

The Museum Will Remains Closed Until Further Notice