• موزه ملی ایران با همکاری موسسه باستان شناسی آلمان برگزار می کند:

ساسانیان در جنوب ترکمنستان: محوطه ها و یافته ها

دکتر آیدوقدی قربان اف پژوهشگر موسسه باستان شناسی آلمان

 

زمان: ۱۶آذرماه سال۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۰

سالن نشست موزه ایران باستان

Scroll