• چراغ‌های غیرضروری موزه ملی ایران هم زمان با رویداد جهانی “ساعت زمین” خاموش می‌شوند.
موزه ملی ایران شنبه شب هفتم فروردین ۱۴۰۰ مصادف با ۲۷ مارس ۲۰۲۱ همزمان با رویداد “ساعت زمین”، در همراهی این اقدام جهانی با خاموش کردن لامپ‌ها و وسایل برقی غیرضروری در ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ در این رویداد بین‌المللی شرکت می کند.
“ساعت زمین” یک رویداد جهانی سازماندهی شده توسط صندوق جهانی طبیعت (World Wide Fund for Nature) است که طی آن خانواده‌ها، ساختمان های معروف جهان و کسب و کارها از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ۲۱ و ۳۰ دقیقه ‌در آخرین شنبه ماه مارس، به مدت یک ساعت چراغ‌ها و تجهیزات الکترونیک غیر ضروری خود را با هدف احترام به زمین، آگاهی‌بخشی در مورد تغییر اقلیم، نیاز به استفاده محتاطانه و حفظ انرژی خاموش می‌کنند. ساعت زمین موضوعی فراتر از یک خاموشی معمول و فرصتی برای شروع تغییر بهتر در کره زمین و محافظت و بازیابی طبیعت است.
Scroll

بازدید از موزه ملی ایران تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست

The Museum Will Remains Closed Until Further Notice