• بیست و هفتمین روز ماه رمضان و معرفی کتیبه مزین به حدیث پیامبر اکرم (ص)

بیست و هفتمین روز ماه رمضان و معرفی کتیبه مزین به حدیث پیامبر اکرم (ص)

کتیبه مستطیل شکل چوبی منبت کاری  به شیوۀ برجسته و نیم برجسته، مزین به حدیثی از پیامبر (ص)   در وصف پاداش کسانی که برای خدا مسجد بسازند، به خط ثلث بر زمینه ای از نگاره های گیاهی، اسلیمی و  نقوش هندسی

 در قسمت های بالا و پایین این کتیبه چوبی قابی به صورت زنجیره ای از نگاره های اسلیمی ایجاد شده که کتیبه را در گرفته است.

متن این کتیبه: ( وقال النبی علیه السلم، من بنی لله مسجداً ، بنی الله له بیتاً فی الجنه، فی سنه ۸۷۴)

 پیامبر- که درود خدا بر او- فرمود: کسی که برای خدا مسجدی بسازد، خداوند برای وی خانه ای در بهشت می سازد.

Scroll