• تبریک رییس کل موزه ملی ایران به مناسبت روز جهانی کارکنان موزه

جبرییل نوکنده رییس کل موزه ملی ایران  روز جهانی کارکنان موزه را به تمامی همکاران و دساندرکاران موزه ها تبریک گفت. امروزدر آستانه ورود به ماهی نو، پایان مهر را به آغاز آبان گره می زنیم، می شود مهربان، ۱ آبان روز جهانی کارکنان موزه  حافظان مهربان و خادم  فرهنگ و تمدن بشری گرامی باد.

امسال موزه ملی ایران  همنوا با کادر درمان مسئولیت اجتماعی خود را در پیشگیری  و کنترل شیوع بیماری کرونا باشعار #ما_کارکنان_موزه__ماسک_می زنیم. جامه عمل میپوشاند.

#موزه_ملی_ایران
#روز_جهانی_کارکنان
Scroll