• موزه ملی ایران و اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان درتوسعه فعالیت های فرهنگی فی مابین می کوشند.

جبرئیل نوکنده رئیس کل موزه ملی ایران با احمد تجری مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان و سارا اخوت معاون میراث فرهنگی این استان بعدازظهر روز دوشنبه  ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ درمحل موزه ملی ایران دیدار کردند. طرفین در این جلسه بربسط و گسترش تعاملات فرهنگی و هم افزایی تجارب در حوزه میراث فرهنگی تاکید داشته و  آن را عاملی مهم در نیل به اهداف فرهنگی و بستری مناسب برای بهرهمندی مناسب از توانمندی های موجود ونمایش نوآوریی‌های حاصل از آن برشمردند.

جبرئیل نوکنده در این دیدار  به ظرفیت های موجود موزه ملی ایران برای همکاری های مشترک آتی با اداره کل استان گلستان اشاره کرده و از آن جمله  به برگزاری نمایشگاه های متقابل مشترک از آثار تاریخی فرهنگی، پروژه های علمی پژوهشی، نشست های تخصصی اشاره کرده و  گفت: این مشارکت دو جانبه می تواند عامل مهمی در تقویت حوزه های میراث فرهنگی و توسعه گردشگری استان گلستان نیز باشد.

احمد تجری  نیز با برشمردن فرصت ها و امکانات موجود در استان گلستان تعمیق و تقویت همکاری های مشترک را فرصتی برای پویایی استان خوانده و بر اهمیت گسترش آن تاکید کرد.

Scroll

بازدید از موزه ملی ایران تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست

The Museum Will Remains Closed Until Further Notice