• محراب گچبری و هشتمین روز ماه رمضان

هشتمین روز ماه رمضان و معرفی یک اثر:
محراب بزرگ گچبری که طی کاوش های باستان شناسی در محوطۀ موسوم به مدرسه ری کشف شده است.
این محراب مربوط به دورۀ سلجوقی (نیمۀ سدۀ ششم هجری قمری) است که با نوشته هایی به سه نوع خط کوفی و نگاره های گیاهی، گل، برگ و نقوش انتزاعی در قاب هایی کنده کاری شده در حاشیه ها و متن اصلی تزئین شده است. قسمت بالای محراب در داخل یک قاب سه ردیف نقوش تقلیدی از تاج هایی که الهام گرفته از گچبری های دورۀ ساسانی دیده می شود. محراب رقم و تاریخ ندارد و به شمارۀ موزه: ۳۲۶۶ در تالار سلجوقی موزۀ باستان شناسی و هنر دوران اسلامی موزۀ ملّی ایران محافظت می شود.

Scroll