• نمایشگاه مجازی تک اثر معرفی قرآن کریم ۱۵

قسمتی از قرآن کریم

دوره کامل قرآن و ترجمه و تفسیر فارسی ابوبکر عشق سور آبادی در چهار مجلد

به‌خط نسخ

رقم محمد بن عیسی بن علی نیشابوری

سدۀ ۶هجری‌قمری(۵۴۸ ه.ق)

کاغذ بخارائی

قطع رحلی خشتی

شمارۀ اثر:  ۳۴۹۶

از سده ششم یک نمونه قرآن نفیس با شماره موزه ۳۴۹۶ موزۀ هنر و باستان‌شناسی دوران اسلامی موزۀ ملّی ایران را مزین نموده است. این قرآن در سال ۵۴۸ ه.ق توسط « محمد بن عیسی بن علی نیشابوری» با تفسیر در چهار مجلد برای «امیر غیاث الدین ابوالفتح محمد بن سام» به رشته تحریر درآمده است.

این قرآن نفیس و زیبا در قطع ۲۹×۳۹ سانتی‌متر، به خط ثلث جلی، در هر صفحه ۶ سطر(به همراه ۶ سطر ترجمه) نگارش شده است.

صفحات جدول زر و نارنجی داشته، دو صفحه مُذهب و مُرصع به نقوش هندسی و اسلیمی و اسم مقدس «الله» در یک حاشیه بوده و دو صفحه بعدی نیز دارای سرلوح مُذهب مُرصع بوده است. سرسوره‌ها شامل یک قاب مُذهب مُرصع است که عنوان سوره و عدد آیات در آن به قلم سفیدآب و تحریر مشکی نوشته شده است.

علائم جزء و پایان آیات و تزیینات مذهب مرصع بدون رقم و تاریخ بوده که این بخش از قرآن کریم یکی از چهار مجلدی است که توسط محمد بن علی بن محمد علی نیشابوری در سال ۵۴۸ ه.ق کتابت شده است. جلد قرآن مقوا، ابره تیماج زرشکی با نقش منگنه‌ایی که بر روی تیماج قهوه‌ایی متأخر الصاق شده، سرطبلدار است.

اسامی سوره‌ها بعضی به خط کوفی و برخی به خط ثلث و سایر عنوان‌ها در حواشی عموماً به‌خط کوفی تزیینی است. ترجمه فارسی قرآن ذیل هر سطر و تفسیر آن پس از پایان هر سوره به‌قلم خفی تر از از متن نوشته شده است. در ابتدا داری وقف نامه ایی به مضمون زیر است:

«… بعد فهذا ما وقف و حبس… الصدر و المحقق و الامام… شیخ الاسلام… ابولفتح محمد بن شیخ الاسلام صدرالاعالی ابن المعالی شمس الدین مطهر بن شیخ الاسلام… احمد بن ابی الحسن النامقی ثم الجامی زاده الله توفیقاً و تحقیقاً مما فی یده من خالص ملکه هذا المجلد من القرآن العظیم و هو ربع الکامل من جامع و الجوامع الکلم…

هذه الوثیقه علی شریف مشهد جده و هو شیخ الاسلام احمد بن ابی الحسن النامقی ثم الجامی و هی مشهد مشهود مشهور بقریه معد ـ اباد السفلی من ناحیه جام… و هذا به تاریخ شهر مبارک رمضان اربع خمسین ستمائه (۶۵۴ه) حرره الفقیر محمود بن حاکم اوحدالبوزجانی الجامی.»

دارای اثر مُهر کتابخانه شیخ الاسلام احمد الجامی. دوره کامل قرآن و ترجمه و تفسیر فارسی ابوبکر عشق سور آبادی در چها رمجلد این نسخه برای مطالعه غیاث الدین محمد بن سام امیر غور نوشته شده و ۷۰ سال بعد نسخه کامل آن به‌دست شیخ الاسلام ابوالفتح محمد بن شیخ الاسلام شمس الدین مطهر نواده شیخ الاسلام احمد جامی افتاده و او آن‌را وقف مزار جدش احمد جامی ساخته، کاتب وقف نامه محمود بن حاکم اوحد بوزجانی جامی است.

 

 

Scroll

بازدید از موزه ملی ایران تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست

The Museum Will Remains Closed Until Further Notice