• نمایشگاه مجازی تک اثر معرفی قرآن کریم ۱۶

نسخۀ قرآن کریم

به خط نسخ

رقم محمدرضا شیرازی

١٠٩۴ ه. ق.

کاغذ ترمه

قطع وزیری

شمارۀ اثر: ٢٠٣۴١

نسخۀ خطی قرآن کریم به‌خط نسخ کتابت خوش، ۱۲ سطر نوشته بر کاغذ ترمه، دارای رقم و تاریخ تحریر.

دارای سر لوح مُذهب مُرصع، صفحات مجدول و دارای کمند زرین زرافشان، اسامی و سر سوره‌ها  به‌خط رقاع و سفیدآب مُذهّب بر روی متن زر، علائم مذهّب است. دارای« رقم محمد رضا الشیرازی سنه ١٠٩۴ ه. ق».  در آخر، دعای قبل و بعد تلاوت به خط نسخ نوشته شده است. جلد روغنی، نقش ترنج و کلاله و تزیین حاشیه ای، اندرون بوته گل نرگس.

 

 

 

Scroll

بازدید از موزه ملی ایران تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست

The Museum Will Remains Closed Until Further Notice