• نمایشگاه مجازی تک اثر معرفی قرآن کریم ۲۳

 

نسخۀ خطی قرآن کریم

به خط نسخ خوش

ترجمۀ فارسی به خط نستعلیق

رقم محمد باقر مطلب یزدی

تاریخ تحریر ۱۰۷۰ ه.ق(سدۀ۱۲ ه.ق)

کاغذ بخارایی

قطع وزیری

شمارۀ اثر: ۴۲۳۲

نسخۀ خطی قرآن کریم به خط نسخ کتابت خوش با ترجمۀ فارسی، ۱۹ سطر در صفحه، به رقم محمد باقر مطلب یزدی در سال ۱۰۷۰ هجری قمری که بر کاغذ بخارایی در قطع وزیری تحریر شده است.

دو صفحه آغازین مُذهب مُرصع، سورۀ فاتحه و آغاز سورۀ بقره در  میان نوشته شده و بین سطور طلا اندازی است.  صفحات تماماً  دارای یک حاشیه تشعیرسازی مذهب هستند. علائم و سر سوره‌ها به خط رقاع و به قلم زر نوشته شده‌اند.

ترجمۀ فارسی در ذیر سطور به خط نستعلیق کتابت خفی به شنگرف نوشته شده است.

جلد میشن مشکی با ترنج و نیم ترنج  منگنه مُذهب، اندرون سوخت

این نسخه دارای وقف‌نامه شاه سلطان حسین صفوی به خط نستعلیق و به تاریخ ۱۱۲۱ه.ق و مهمور به مُهر شاه سلطان حسین است.

 

 

Scroll