• نمایشگاه مجازی تک اثر معرفی قرآن کریم ۲۵

نسخۀ خطی قرآن کریم

رقم عبدالقادر حسینی شیرازی

۱۰۶۹ هجری قمری

کاغذ سمرقندی

قطع رحلی

شمارۀ اثر: ۴۲۷۸

نسخۀ خطی قرآن کریم به‌خط نسخ رقم عبدالقادر حسینی شیرازی با مقابله محمد شریف حافظ در سال۱۰۶۹ هجری قمری

۱۳ سطر در صفحه که بر کاغذ سمرقندی در قطع رحلی تحریر شده است.

صفحات این نسخه دارای جدول زر و الوان، چهار صفحۀ نخست تمام مُذهب مُرصع، سر لوح مُذهب مُرصع، بین سطور طلااندازی شده، سر سوره ها شامل یک قاب مُذهب مُرصع که عنوان سوره به خط رقاع و سفید آب  و تحریر مشکی با تزئین گل و برگ نوشته شده است.

سورۀ فاتحه الکتاب در ترنج بر زمینه زر و به سفیدآب در دو صفحه با تزئینات اسلیمی و ختایی بر زمینه لاجوردی تحریر شده است. دو صفحه آخر متن و حاشیه مُذهب و مُرصع و سورۀ الفلق و الناس در ترنج میانه قرار دارد.

علائم پایانی آیات و تزئینات حواشی مُذهب مُرصع، دعای ختم قرآن با قلم زر و سفید آب و تحریر مشکی نوشته شده و همچنین فالنامه فارسی منظوم به خط نستعلیق کتابت در میان جدول های متن زر و لاجورد در چهار صفحه پایانی این نسخه قرآنی دیده می شود.

نسخه دارای جلد سوخت تحریر طلا پوش، اندرون معرق و لولادار دار است.

 

۱

 

 

 

Scroll