• نمایشگاه مجازی تک اثر معرفی قرآن کریم ۲۹

نسخۀ قرآن کریم

 به خط نسخ

ترجمه فارسی به خط نستعلیق

رقم محمد شفیع تبریزی

۱۲۵۱ هجری قمری

کاغذ فرنگی

 قطع رحلی

شماره موزه: ۸۶۹۰

نسخۀ قرآن کریم به خط نسخ، ۱۱ سطر متن و۱۱ سطر ترجمه در صفحه، دارای رقم و تاریخ تحریر که بر روی کاغذ فرنگی تحریر شده است.

نسخه دارای صفحات مجدول و دارای کمند و ستونبندی افقی مُذهّب، دو صفحه اول و آخر مُذهّب مُرصع، صفحات ۳ تا ۶ دارای سرلوح مُذهّب مُرصع و بین سطور طلا اندازی شده، سرسوره ها شامل یک قاب مُذهّب مُرصع که عنوان سوره و عدد آیات به رقم زر و تحریر مشکی  در زمینه لاجوردی نوشته شده است، اکثر صفحات حاشیه نویسی مُرصع دارد و بین سطور طلااندازی شده. علائم حزب و جزء و پایان آیات و سایر تزیینات مُذهّب. ترجمۀ فارسی به خط نستعلیق و شنگرف نوشته شده است. دو صفحۀ اول و آخر ادعیه ای به شنگرف و لاجورد در زمینۀ مذهب در ترنج هایی نوشته شده است.

دارای رقم «ابن محمد علی، محمد شفیع غریب الوطن تبریزی …. فی احدی و خمسین مآتین بعد الالف» سال ۱۲۵۱ ه.ق

جلد رنگ روغنی، از بیرون تزئین ترنج و سر ترنج(کلاله)، حاشیه بازوبندی با زمینه گل و بته مُذهّب(از بیرون)، اندرون گل و گیاه، مُذهّب در زمینه شنگرف و حاشیه مزین.

مرحوم حبیب الله فضائلی در ص ۳۶۱ کتاب ارزشمند اطلس خط،  ضمن  ذکر نمونه هایی از  نسخ قرآنی به خط محمد شفیع تبریزی در مورد وی چنین می‌نویسد: «  محمد شفیع تبریزی فرزند میرزا محمدعلی خوشنویس، از نسخ‌نویسان طراز اول تبریز در سدۀ سیزدهم هجری بوده و قدرت قلم وی را کمتر کسی از معاصرین داشته است» از وی آثار بسیار در دست است.  او  علاوه بر تسط بر خط نسخ، نستعلیق را نیز  به حد کمال می‌نوشت.

 

 

 

Scroll