• نمایشگاه مجازی تک اثر معرفی قرآن کریم۱۳

قرآن کریم

به خط نسخ

سدۀ ۱۲ه.ق (۱۱۰۹ ه.ق )

رقم محمد ابراهیم قمی

قطع رحلی

شمارۀ اثر: ٨۵۴٨

نسخه قرآن کریم به‌خط نسخ بر کاغذ،  ۱۴ سطر در صفحه، دارای سرلوح مُزدوج مُذهب مُرصع که بین سطور این دو صفحه طلااندازی شده، صفحات دارای جدول مُذهب، سر سوره‌ها مذهب، علائم حزب و جزء پایان آیات مذهب.

نسخه دارای رقم «محمد ابراهیم القمی  در ربیع الاول ۱۱۰۹ هجری قمری» است.

جلد رنگ روغنی، از بیرون با نقش گل و مرغ با حاشیه نقوش بازوبندی مُذهب، اندرون قرمز ابعاد جدول ۱۶×۲۶٫۹ سانتی متر

حبیب الله فضائلی در صفحات ۳۵۲و ۳۵۳ کتاب اطلس خط ذیل خوشنویسان معروف  قرن یازدهم و دوازدهم هجری‌ در مورد وی چنین می‌نویسد:« محمدابراهیم بن محمدنصیر قمی از معاریف نسخ‌نویسان است که   استاد میرزا احمد نیریزی بوده است. آقا ابراهیم از خوشنویسان زبر دست و استادان معروف در دوره سلطنت شاه سلیمان و  شاه سلطان حسین صفوی است که علاوه بر خطوط اصول، تعلیق و نستعلیق و شکسته را نیز  بسیار خوش می‌نوشته به درجه عالی و ممتاز، و از این جمله فقط  درخط نسخ شهرت یافته است، گویند سالی سه قرآن کتابت می‌کرده است.»

در تذهیب و جلدسازی نیز دستی داشته و سریع الکتابه بوده است. تاریخ وفات او دقیقاً معلوم نیست ولی گویند تا سال ۱۱۱۷ هجری قمری در قید حیات بوده است.

 

Scroll

بازدید از موزه ملی ایران تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست

The Museum Will Remains Closed Until Further Notice