• نمایشگا مجازی تک اثر معرفی قرآن کریم ۱۷

نسخۀ قرآن کریم

به خط نسخ (با ترجمه فارسی به خط نستعلیق)

رقم به شاه محمد بن محمد حسین اشرفی

۱۰۹۹ هجری قمری (سدۀ ١١ ه. ق)

ترجمه به خط نستعلیق به قلم محمد حسین مازندرانی( ١١٠١ ه.ق)

کاغذ خانبالغ

قطع وزیری کوچک

شماره اثر: ۴٣٠٨

نسخۀ خطی قرآن کریم به خط نسخ خوش کتابت خفی، ١۵سطر در صفحه و با ١۵ سطر ترجمۀ فارسی در صفحه، نوشته شده بر کاغذ خانبالغ، دارای رقم و تاریخ تحریر، صفحات دارای دو جدول و کمند. سر سوره‌ها روی متن زر شامل یک قاب مُرصع که عنوان سوره و عدد آیات به قلم رقاع با سفیدآب و لاجورد نوشته شده و تزیینات و علائم مُذهّب مُرصع است.

در پایان آمده است: «قد تشرف بکتابه الخامس و الاربعین من المصاحف التی کتبها الفقیر الی الله الغنی شاه محمدبن محمد الحسین الاشرفی فی شهر الحادی عشر من السنه التاسعه من العشر العاشر فی المائه الاولی من الالف الثانی من الهجره النبویه. ترجمه به خط نستعلیق به قلم محمد حسین بن محمد صالح المازندرانی سال ١١٠١ هجری». در صفحۀ سوم وقفنامه ای است که آقا محمد رفیع به سال ۱۱۲۵ ه.ق، نسخه را به فرزند خود وقف کرده است. جلد مقوا، ابره از عطف و اندرون تیماج زرشکی، اندرون دارای ترنج و کلاله با تزئین میانی مُعرق مُذهب، از بیرون رنگ و روغن  با تزئین ترنج و لچک و کلاله و زمینۀ گل و بوتۀ اسلیمی، مُذهب مُرصع.

 

Scroll

بازدید از موزه ملی ایران تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نیست

The Museum Will Remains Closed Until Further Notice