• قوانین و مقررات

بازدیدکننده گرامی حضور شما در موزه ملی ایران را خوش آمد می‌گوییم.

مقررات فوق به منظور حفاظت و پاسداری از میراث فرهنگی و ایجاد شرایط مناسب برای شما بازدیدکننده محترم وضع شده و رعایت آن‌ها الزامی است.

مقررات موزه ملی ایران شامل موارد زیر است:

Scroll

ابزار دسترس پذیری